Statut

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Towarzystwa.
§ 1. Towarzystwo niniejsze nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Carla Orffa”.
§ 2. Godłem Towarzystwa jest sylwetka dyrygenta na tle nut z napisem Carl Orff.
§ 3. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Warszawie(01-240), przy ul. Wieluńskiej 2 m. 118
§ 4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5. Towarzystwo używa pieczęci i znaków organizacyjnych z godłem i nazwą Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6. Towarzystwo opiera swą działalność na aktywności członków.
§ 7. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cel Towarzystwa i sposoby realizacji.
§ 8. Celem Towarzystwa jest propagowanie kształcenia muzycznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ogólne wychowanie estetyczne zgodnie z duchem czasu przy jednoczesnym włączeniu rozwijania idei Carla Orffa.
§ 9. Cele Towarzystwa są realizowane poprzez:
1. kształcenie i dokształcanie nauczycieli, wychowawców, fachowców pedagogiki specjalnej oraz pracujących we wszystkich dziedzinach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. przeprowadzanie kursów, odczytów, seminariów i innych imprez, które służą wymianie informacji, kształceniu i dokształcaniu.
3. organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. współpracę z instytucjami, instytutami, związkami i prywatnymi osobami w kraju i za granicą, które poświęcają się podobnym celom i zadaniom, szczególnie z Instytutem Orffa w Salzburgu i ze stowarzyszeniami „Orff-Schulwerku” w innych krajach i z Fundacją Carla Orffa w Monachium.
5. działania profilaktyczne i terapeutyczne w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.
§ 10. Towarzystwo składa się z członków:
1. zwyczajnych,
2. sponsorujących,
3. honorowych.
§ 11. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski.
§ 12. Członkostwo zwyczajne uzyskiwane jest poprzez pisemny wniosek o przyjęcie na członka i poprzez przyjęcie wniosku przez Zarząd.
§ 13. Członek zwyczajny ma prawo:
1. udziału w Ogólnych Zgromadzeniach członków z głosem decydującym,
2. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
3. udziału w imprezach i zjazdach zgodnie z regulaminem i uchwałami władz Towarzystwa,
4. korzystania ze wszystkich urządzeń Towarzystwa w granicach określonych regulaminem,
5. noszenia odznaki Towarzystwa,
6. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Towarzystwa.
§ 14. 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał Towarzystwa,
b. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
c. regularnie uiszczać składki.
2. Członek sponsorujący i honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.
§ 15. Członkowie sponsorujący.
Członkiem sponsorującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz Towarzystwa i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 15. Członek sponsorujący ma prawo do udziału w Ogólnych Zgromadzeniach członków z głosem doradczym (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swoich przedstawicieli)
§ 16. Członkowie honorowi.
Członkiem honorowym może być każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio położyła zasługi w dziedzinie wychowania muzycznego.
§ 15. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Ogólne Zgromadzenie członków.
§ 16. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17. Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia,
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie uczestniczenia w działalności statutowej Towarzystwa lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
3. wykluczenia w wyniku rażącego naruszenia zasad statutowych Towarzystwa.
§ 21. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Towarzystwa. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego członków w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały.
§ 22. Członek, który z własnej woli wystąpił z Towarzystwa ma prawo do ponownego wstąpienia na ogólnych zasadach.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa.
§ 23. Władzami Towarzystwa są:
1. Ogólne Zgromadzenie członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Ogólnego Zgromadzenia członków. W przypadku ustąpienia członka władz przed upływem kadencji, Zarząd i Komisja Rewizyjna może dokooptować nowego członka, który pełni swe funkcje do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków odpowiednich władz pochodzących z wyboru. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecnych co najmniej 1/2 członków władz, z wyłączeniem spraw, co do których statut stanowi inaczej.
§ 24. Ogólne Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata:
Członków należy zapraszać na trzydzieści dni wcześniej, pisemnie zawiadamiając o porządku obrad. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie członków może być zwołane z inicjatywy:
a. Zarządu,
b. Komisji Rewizyjnej,
c. 1/2 ilości uprawnionych członków Towarzystwa.
O terminie Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia członkowie Towarzystwa powiadomieni zostaną z miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 25. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§ 26. Ogólne Zgromadzenie członków jest prowadzone przez prezesa Towarzystwa. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Z prawa do głosowania może korzystać każdy członek zwyczajny i honorowy.
§ 27. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia członków należą:
1. zmiany Statutu,
2. nadawanie godności członka honorowego,
3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku,
4. wybór prezesa Towarzystwa oraz czterech członków Zarządu, trzech członków Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzenie programu działalności Towarzystwa,
6. zatwierdzanie corocznych bilansów, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu, zatwierdzanie preliminarza budżetowego na rok następny,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. przyjmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,
9. zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Zarządu Towarzystwa,
10. uchwalanie regulaminów Ogólnego Zgromadzenia członków,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia.
§ 28. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera:
1. zastępcę prezesa,
2. sekretarza,
3. skarbnika i członka Zarządu,
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością i majątkiem Towarzystwa,
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b. zwoływanie Ogólnych Zgromadzeń członków, lub Nadzwyczajnych w przypadku zaistnienia ważnych powodów,
c. przyjmowanie nowych członków – zwyczajnych i sponsorujących, podejmowanie uchwał o ich wykluczeniu lub skreśleniu,
d. stawianie wniosków o nadanie przez Ogólne Zgromadzenie członków członkostwa honorowego,
e. opracowywanie rocznych planów pracy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej.
§ 29. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 29. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
§ 30. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz na rok całokształt działalności Towarzystwa pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
§ 31. Majątek Towarzystwa składa się z:
1. składek członkowskich,
2. wpływów z działalności gospodarczej w ramach udzielonych zezwoleń,
3. zapisów, darowizn, subwencji.
§ 29. 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Środki Towarzystwa mogą być przeznaczone tylko na cele zgodne ze Statutem. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków Towarzystwa.
§ 30. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd i Ogólne Zgromadzenie członków.
§ 31. Dla ważności dokumentów dotyczących spraw finansowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu. Inne pisma w imieniu Towarzystwa podpisuje prezes lub upoważniony przez Zarząd członek Zarządu.
§ 32. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa może zostać uchwalone tylko przez Ogólne Zgromadzenie członków zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków w I terminie lub bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
§ 33. Polskie Towarzystwo Carla Orffa ma prawo przystępować w charakterze członka do innych stowarzyszeń i związków. W sprawach wynikających z tytułu członkostwa podlega wówczas obowiązkom statutowym i przepisom odnośnych stowarzyszeń i związków z zachowaniem jednak swej dotychczasowej formy organizacyjnej.

Rozdział V

§ 38. 1. Zarząd Towarzystwa może powoływać Koła Terenowe, których zadaniem będzie realizacja celów Towarzystwa na określonym w akcie powoływania terenie.
2. Zarząd powołuje koło terenowe na pisemny wniosek złożony przez nie mniej niż 10 członków zwyczajnych, zamieszkałych na obszarze jednego województwa poza siedzibą Zarządu.
3. Koło Terenowe posiada osobowość prawną.
4. Władzami Koła Terenowego są:
a. Zgromadzenie Terenowe,
b. Zarząd Terenowy.
5. Do władz Koła Terenowego stosuje się odpowiednio postanowienia §23 statutu.
6. Do kompetencji Zgromadzenia członków Koła Terenowego należą:
a. wybór Prezesa Koła Terenowego oraz dwóch członków Zarządu Koła Terenowego,
b. zatwierdzanie programu działalności Koła Terenowego,
c. zatwierdzanie corocznych składek członkowskich,
d. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Koła Terenowego.
7. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła Terenowego, wybiera ze swego grona:
a. Prezesa Koła Terenowego,
b. Sekretarza,
c. Skarbnika.
8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością i majątkiem Koła Terenowego,
b. opracowywanie rocznych planów pracy,
c. zwoływanie Zgromadzeń Terenowych.
d. reprezentowania Koła na zewnątrz.
9. Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
10. Majątek Kół Terenowych składa się z:
a. składek członkowskich,
b. wpływów z działalności gospodarczej.
§ 39. 1. Koła Terenowe samodzielnie pobierają składki od członków zamieszkałych na obszarze ich działalności, przy czym połowę składki przeznaczają na własną działalność, a połowę przekazują na konto Towarzystwa,
2. Koła Terenowe przekazują 1/2 wpływów z działalności gospodarczej na konto Towarzystwa.
3. Dla ważności dokumentów dotyczących spraw finansowych Koła Terenowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Koła Terenowego i jego Prezesa.
§ 39. 1. Władze Koła Terenowego mają prawo podejmować decyzje wyłącznie w sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa na obszarze działalności danego koła, przy czym decyzje te nie mogą być sprzeczne z uchwałami władz Towarzystwa lub przyjętym programem działania Towarzystwa.
2. Nie spełniająca powyższych kryteriów uchwała Zgromadzenia Terenowego może zostać uchylona uchwałą Ogólnego Zgromadzenia, zaś uchwała Zarządu Terenowego – uchwałą Zarządu.